Πατήστε στα Πάρακατω για Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση εργοδηγών, εργολάβων και επιστατών της οικοδομικής βιομηχανίας στη μελέτη του αρχιτεκτονικού και κατασκευαστικού σχεδίου ώστε να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν με ευχέρεια τα σχέδια αυτά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται σε έργα οδοποιίας στην κοστολόγηση διαφόρων εργασιών (χωματουργικά, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί, πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, κλπ.) με χρήση ειδικών εντύπων και βάσει αυξομειουμένων τιμών υλικών / εργατικών / μηχανημάτων καθώς επίσης στην προμέτρηση ποσοτήτων από κατασκευαστικά σχέδια και μηκοτομές με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού κόστους για ένα έργο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους υπολογισμού, χάραξης και κατασκευής όλων των τύπων κλιμάκων και αψίδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Επιστάτες, Τεχνικούς δομικών έργων και Υπεργολάβους Ξυλοτύπων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση Εργοδηγών, Τεχνικών και Επιστατών που ασχολούνται με έργα οδοποιίας ώστε να εμπεδώσουν τις αρχές που επηρεάζουν τη χάραξη μιας οδού και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους στους τομείς υπολογισμού των χωματουργικών, εξυγειαντικών και συναφών τεχνικών έργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του Ολικού Σταθμού και η πρακτική εξάσκηση για μετρήσεις γωνιών, αποστάσεων, υψομετρικών διαφορών και κλίσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους Πολιτ. Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Επιστάτες και Τεχνικούς δομικών έργων και οδοποιίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση επιστατών και εργοδηγών της οικοδομικής βιομηχανίας με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τις γεωμετρικές κατασκευές για εύκολη και ευχερή χρήση τους μέσα στο εργοτάξιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες, εργολάβους και υπεργολάβους δομικών και τεχνικών έργων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση βασικών στελεχών της βιομηχανίας οικοδομών στην κοστολόγηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών με χρήση ειδικών εντύπων και βάσει αυξομειουμένων τιμών υλικών / εργατικών / μηχανημάτων καθώς επίσης στην προμέτρηση ποσοτήτων από κατασκευαστικά σχέδια με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού κόστους μιας κατασκευής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους και Υπεργολάβους δομικών έργων καθώς επίσης εργοδηγούς και επιστάτες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν τον ρόλο του Εργοδηγού, την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, την οργάνωση του εργοταξίου, καθώς επίσης τις ιδιότητες και μεθόδους ελέγχου των βασικών δομικών υλικών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και άλλους υπεύθυνους εργοταξίου Δομικών Έργων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με την εποπτεία έργων μικρομεσαίας κλίμακας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας με σκοπό να συμβάλουν και αυτοί στην αποφυγή ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβαινόντων των εφαρμόζοντας τις αρχές πρόληψης από το στάδιο της έναρξης μέχρι και της ολοκλήρωσης των έργων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και άλλους υπεύθυνους εργοταξίου Δομικών Έργων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση Τεχνικών και Επιστατών που ασχολούνται με έργα οδοποιίας ώστε να εμπεδώσουν τις αρχές που διέπουν την ορθή κατασκευή των βάσεων και του ασφαλτικού τάπητα καθώς επίσης και τις μεθόδους ελέγχου των υλικών που χρησιμοποιούνται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς και Επιστάτες έργων οδοποιίας τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση εργοδηγών, εργολάβων και επιστατών της οικοδομικής βιομηχανίας στην ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης η κατανόηση και αξιοποίηση του υπολογιστή για εξοικονόμηση χρόνου, σωστού προγραμματισμού και επικοινωνίας στο εργοτάξιο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης εκμάθηση της χρήσης του χωροβάτη και η πρακτική εξάσκηση για εκτέλεση χωροσταθμίσεων μέσα στο εργοτάξιο· παράλληλα, η κατανόηση των υψομετρικών διαφορών μεταξύ επιπέδων. Επίσης, ο υπολογισμός όγκων εκσκαφών/ επιχώσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδηγούς, Επιστάτες και Τεχνικούς δομικών έργων και οδοποιίας .

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και κυρίως η πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους εύκολης και ορθής χάραξης οικοδομών σε οικόπεδο κανονικού και ακανονίστου σχήματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους εργολάβους, επιστάτες και εργοδηγούς της οικοδομικής βιομηχανίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους ελέγχου των διάφορων δομικών υλικών και η κατανόηση της χρησιμότητας και αναγκαιότητας των ελέγχων αυτών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργολάβους, επιστάτες και εργοδηγούς της βιομηχανίας κατασκευών (οικοδομές και οδοποιία) και περιλαμβάνει επίδειξη των μεθόδων ελέγχου των υλικών σε εργαστήριο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση ατόμων που ασχολούνται με την διαχείριση έργων μικρομεσαίας κλίμακας για τους κανόνες που διέπουν τα Συμβόλαια Ε1(α) και Ε2(α) της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργολάβους, Εργοδηγούς και Διευθυντές Μικρομεσαίων Εργοληπτικών Εταιριών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλύτερη αντίληψη των τεχνικών όρων και προδιαγραφών, πλήρη συνεννόηση με τους προϊσταμένους και το ανώτερο τεχνικό προσωπικό και χρήση της ορθής ορολογίας.

Είστε έτοιμοι να γίνετε επαγγελματίες εργοδηγοί?

Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης Θεμιστοκλέων είναι έτοιμο να σας πάρει στο επόμενο επίπεδο!